Lerarenopleiding

Beroepsprofiel en basiscompetenties

Na de hervorming van de lerarenopleiding, die einde 2006 werd goedgekeurd, drong een aanpassing van het beroepsprofiel van de leraar zich op, en daarmee samenhangend, een aanpassing van de basiscompetenties. Maar ook nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen (de toegenomen diversiteit van leerlingen en ouders, meer aandacht voor zorgverbreding, de realiteit van de grootstedelijke context, …) gaven aanleiding tot een actualisering van zowel het beroepsprofiel als de basiscompetenties.

Omdat met ingang van het nieuwe decreet betreffende de lerarenopleiding alle afgestudeerden van de lerarenopleiding het diploma van ‘leraar’ ontvangen, was het logische gevolg dat er ook één gemeenschappelijk beroepsprofiel voor de leraar zou worden ontwikkeld.
Dit beroepsprofiel omvat de kennis, vaardigheden en (beroeps)houdingen -geclusterd in 10 typefuncties- waarover elke leraar beschikt om zijn opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren.

Daaruit worden de basiscompetenties afgeleid waarover een afgestudeerde van de lerarenopleiding moet beschikken om als beginnend leraar volwaardig te fungeren.
Het beroepsprofiel is gemeenschappelijk voor alle leraren, de basiscompetenties werden afzonderlijk ontwikkeld voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs.

Relevante publicaties